Vägsamfälligheten

OBS!

Beläggningsarbetet på Grundviksvägen är nu i huvudsak avlutat, endast mindre justeringar återstår.

Det är nu viktigt att vi är aktsamma den närmaste tiden och inte överbelastar vägen (viktbegränsning till Totalvikt 4 ton är införd) och undviker kraftiga rattrörelser, särskilt vid stillastående fordon.
Se också till att mötas vid de markerade Mötesplatserna.
När ni kör längs den nylagda delen försök då gärna att undvika ”gamla” spår, utnyttja och kör på hela vägens bredd så att hela beläggningsytan får hjälp att ”sätta sig”.

 

Uppdaterad information från styrelsen – Oktober 2018

Ny ytbeläggning av Grundviksvägen (vägavsnittet från Grundviks första fastighet i Dyviken fram till Grundviks Brygga) kommer som planerat att genomföras nu under oktober månad med tänkt startdag 9 oktober.
Arbetet beräknas att ta 1 – 1½ dag. Vägen kommer dock inte att vara helt avstängd utan entreprenören kommer att kunna köra åt sidan och släppa fram trafik, men man måste räkna med viss väntetid.
Viktigt att vägen inte belastas med tunga fordon de kommande 3 veckorna efter beläggningen (viktbegränsning till Totalvikt 4 ton kommer att göras) då detta kan orsaka spårbildning samt att beläggningsmassan kan tryckas ut i kurvorna. Detta i sin tur kan leda till att vattenavrinningen försämras. Rattrörelser vid stillastående fordon skall också undvikas.
———
Förra året gjordes en större insats avseende klippning av dikeskanter. Denna var relativt kostsam och styrelsen bedömer i år att vi inte har råd med en motsvarande insats givet den förestående ytbeläggningen och dess kostnadsnivå.
Vi har ännu inte hittat någon enklare/billigare lösning och vädjar därför till föreningens medlemmar att tills vidare, om möjligt och efter egen förmåga,  göra en insats längs vägarna i anslutning till egen tomt och i närområdet för att hålla undan växtligheten.

 

Notera att Transportstyrelsens bärighetsklass BK 2 gäller för vägarna.
Nedskyltning kan dock ske vid behov.

Målbild som styrelsen jobbar utefter

 • Vi kör försiktigt och visar hänsyn gentemot varandra.
 • Normal standard för gående, cykel, personbil samt övriga motorfordon som normalt trafikerar vägen.
 • Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
 • Vägen skall underhållas till lägst den standard som erfordras för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet.
 • Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är begränsad, t.ex. vid tjällossning eller längre regnperioder, skall tyngre trafik kunna avlysas.
 • Normal viktbegränsning enligt Transportstyrelsens bärighetsklass BK2, vid begränsad vikt gäller max 4 ton totalvikt.
 • Rekommenderad maximal hastighet för trafik på vägarna är 30 km/h.
 • Vägen är enfilig och möten mellan fordon sker i huvudsak vid mötesplatser.
 • Fungerande vattenavrinning från vägarna, dock anpassat till praktiska förutsättningar.
 • Växtligheten skall begränsas i möjligaste mån för att dels sol och vind kommer åt att torka ur vägkroppen och dels för att säkerställa fri sikt.
 • Bra förutsättningar för snöröjning av vägarna.

Uppdaterad: 2018-09-18