Vägsamfälligheten

Vägarbeten på Grundviksvägen

Med start 28/10 kommer Linanäs Vägförening att genomföra arbeten på Grundviksvägen mellan Västerkärrsvägen och kurvan vid Dyviken, bl.a. kommer vägtrummor att bytas ut.

Man hoppas att arbetena ska kunna genomföras på drygt en vecka men kan,  om man stöter på svårigheter, i sämsta fall dra ut till 15/11.

Detta gör att framkomligheten påverkas och att vägen till stora delar kommer att vara avstängd (dock ej innan 09.00 eller efter 16.00) men att man med hjälp av plåtar kommer att möjliggöra tillfälliga genomsläpp.

Underhållsarbete i vägnätet
Under senare delen av oktober och början av november kommer grusning av Stenmoravägen och viss grusning och skrapning av övriga grusvägar att ske. Arbetet kan påverka framkomligheten något under kortare stunder.

Angående renoveringen av Grundviksvägen
Vi har nu tillsammans med entreprenören Masab/PEAB under sommaren genomfört garantiinspektion av det arbete som gjordes i höstas och identifierat ett antal platser/områden som kräver åtgärd (ni har förmodligen sett färgmärkning som gjorts på vägbanan).
Överenskommelsen med Masab/PEAB är nu att vägen får ”sätta sig” ytterligare en vinter och att garantiåtgärderna utförs våren 2020.
………………………………………………………………………………………………………………….

Notera att Transportstyrelsens bärighetsklass BK 2 gäller för vägarna.
Nedskyltning kan dock ske vid behov.

Målbild som styrelsen jobbar utefter

 • Vi kör försiktigt och visar hänsyn gentemot varandra.
 • Normal standard för gående, cykel, personbil samt övriga motorfordon som normalt trafikerar vägen.
 • Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
 • Vägen skall underhållas till lägst den standard som erfordras för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet.
 • Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är begränsad, t.ex. vid tjällossning eller längre regnperioder, skall tyngre trafik kunna avlysas.
 • Normal viktbegränsning enligt Transportstyrelsens bärighetsklass BK2, vid begränsad vikt gäller max 4 ton totalvikt.
 • Rekommenderad maximal hastighet för trafik på vägarna är 30 km/h.
 • Vägen är enfilig och möten mellan fordon sker i huvudsak vid mötesplatser.
 • Fungerande vattenavrinning från vägarna, dock anpassat till praktiska förutsättningar.
 • Växtligheten skall begränsas i möjligaste mån för att dels sol och vind kommer åt att torka ur vägkroppen och dels för att säkerställa fri sikt.
 • Bra förutsättningar för snöröjning av vägarna.

Uppdaterad: 2019-10-01