Enskilda infarter

Fastigheterna inom Grundvik har i dagsläget en eller flera infarter till respektive fastighet. Infart till fastigheten är den enskilda fastighetsägarens angelägenhet samtidigt som Samfällighetsföreningen har ansvaret för vägar och angränsande diken. För arbeten som inbegriper infarter gäller följande:
– Om en fastighetsägare vill ändra, flytta eller anlägga en ytterligare infart till sin fastighet, ska fastighetsägaren kontakta styrelsen i Samfällighetsföreningen för att samråda om hur arbetet ska utföras. Bland annat är det viktigt att säkerställa en väl fungerande vattenavrinning. Den enskilde fastighetsägaren står för hela kostnaden, inklusive arbete och material. Arbetet som ska utföras beställs av Samfällighetsföreningen alternativt av fastighetsägaren efter ett godkännande från styrelsen av entreprenör.

– Om Samfällighetsföreningen tar initiativ till dikningsarbeten som påverkar fastigheter och/eller befintliga infarter ska det ske i samråd med fastighetsägaren. Samfällighetsföreningen står för arbete och material i form av grus och sand på den del som tillhör vägområdet. Den enskilde fastighetsägaren står för materialkostnaden för vägtrummor. Samfällighetsföreningen utför arbetet och debiterar fastighetsägaren för kostnaden avseende vägtrumman.

Fastighetsägaren ska ersätta för vägtrumman med ett fast pris om
1800 kr mellan 0-6 meters längd. Varje tillkommande meter,
över 6 meter, ersätts av medlemmen med 600 kr/meter. Priserna gäller från år 2015 och kan komma att justeras i framtiden.