Vägsamfälligheten

Information om våra vägar, november 2020

Hej alla i Grundvik!

Hoppas att ni har möjlighet att njuta av hösten och kan se tillbaka på en härlig sommar!

Här kommer en kort uppdatering angående vägarna inom Grundvik.

 • Garantiarbeten har under hösten utförts på den del av Grundviksvägen som fick ny ytbeläggning under 2018. Det gäller sträckan från den inre delen av Dyviken fram till Stenmoravägen.
 • Återställning har skett av Stenmoravägen efter de skador som uppstod i samband med uttaget av timmer.
 • Löpande åtgärder som grusning, sladdning, dammbindning och kantklippning har utförs under året.
 • Grundviksvägen, från Stenmoravägen till ca 100 m förbi korsning vid Skutviken, kommer att beläggas med sk IM/Indränkt makadam (”oljegrus”). Efter dialog med Trafikverket och REV/Riksförbundet Enskilda Vägar så har vi landat i att detta är det bästa alternativet utifrån resultat och ekonomi. Huvudanledningen är att denna vägsträcka har en beläggning sedan tidigare. Arbetet är planerat till våren 2021 och det preliminära beskedet från TRV är att insatsen är godkänd för extra statsbidrag.
 • Inför vintern kommer gropar och ”potthål” i vägbanan att åtgärdas.
 • Avslutningsvis vill vi påminna alla om att köra försiktigt och respektera att vi inte skall köra fortare än 30 km/tim på våra vägar. Hastigheten är generellt alldeles för hög, vilket inte minst vår nya digitala hastighetsskylt visar. Vi har dock noterat en viss förbättring – tack för det!

I Grundvik samsas vi om utrymmet på våra vägar. Det ska vara säkert för gående, löpande, cyklande barn och vuxna, bilar och djur. 

………………………………………………………………………………………………………………….

Notera att Transportstyrelsens bärighetsklass BK 2 gäller för vägarna.
Nedskyltning kan dock ske vid behov.

Målbild som styrelsen jobbar utefter

 • Vi kör försiktigt och visar hänsyn gentemot varandra.
 • Normal standard för gående, cykel, personbil samt övriga motorfordon som normalt trafikerar vägen.
 • Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
 • Vägen skall underhållas till lägst den standard som erfordras för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet.
 • Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är begränsad, t.ex. vid tjällossning eller längre regnperioder, skall tyngre trafik kunna avlysas.
 • Normal viktbegränsning enligt Transportstyrelsens bärighetsklass BK2, vid begränsad vikt gäller max 4 ton totalvikt.
 • Rekommenderad maximal hastighet för trafik på vägarna är 30 km/h.
 • Vägen är enfilig och möten mellan fordon sker i huvudsak vid mötesplatser.
 • Fungerande vattenavrinning från vägarna, dock anpassat till praktiska förutsättningar.
 • Växtligheten skall begränsas i möjligaste mån för att dels sol och vind kommer åt att torka ur vägkroppen och dels för att säkerställa fri sikt.
 • Bra förutsättningar för snöröjning av vägarna.

Uppdaterad: 2020-11-01