Vägsamfälligheten

OBS! Stämmodokument hittas i Boappa under Dokument / Årsmötesdokument

Om vårt vägnät och dess skötsel
Inom Grundvik har vi ett vägnät som omfattar ca 7650 m som vi själva äger och förvaltar.
Det startar vid Grundviksvägen 26 och slutar vid 132 och består, utöver själva Grundviksvägen, också av ett antal till den anslutande mindre vägar.

Den första delen av Grundviksvägen, fram till Grundviksvägen 26, förvaltas inte av oss utan av Linanäs Vägförening.
Vi har dock genom den Lantmäteriförrättning som gjordes då Samfälligheten bildades erhållit ”utfartsrätt” (rättighet att mot ersättning nyttja denna vägsträckning för att nå vårt eget vägnät).

För att sköta den löpande förvaltningen har det bildats en Samfällighetsförening och i den tillsatts en styrelse.
Denna styrelse kan efter bästa förmåga skapa förutsättningar för att vägnätet sköts och fungerar väl, men i slutänden är det allas vårt gemensamma ansvar att på olika sätt se till att vägnätet är välfungerande och att trafikmiljön upplevs som säker och hänsynsfull.

Därför har vi här samlat ett antal ”kom ihåg” för oss alla att tänka på och efterleva för att detta ska bli möjligt.

Hastighet
Den håller vi nere, 30 km/tim eller långsammare om situationen så kräver (skymd sikt, möte med/passage av andra trafikanter, mm)

De 3 veckor på sommaren då simskolan är igång kräver också särskild hänsyn.

Möte
Möts gör vi på M-platser eller platser som är sådana att möte kan ske utan att något av fordonen behöver passera dikeskant.

Var ”framsynta” för att tidigt upptäcka mötande fordon och var möjliga mötesplatser finns.

Vid möte backar den som har kortast sträcka till plats där möte kan ske.

Om fordon utan släp möter fordon med släp backar det utan släp till närmaste mötesplats.

Parkering
Parkerar gör vi på egna eller särskilt iordningställda P-platser (ex.vis vid Grundviks Brygga)

Vi parkerar inte på M-platser, vändplaner, i terrängen eller diket!

Vid parkering på egen P-plats se till att inga delar av fordonet sticker ut i vägområdet (utanför avbärarräcken eller liknande).

Sopkärl
Dessa ska placeras så att det inte gör intrång på vägområdet (innanför avbärarräcken eller andra kantbegränsningar) även om de skulle blåsa omkull.

Skötsel av vägen
Det fortlöpande arbetet med att underhålla vägen (lagning av potthål, grusning/sladdning, saltning, dikesgrävning, byte av vägtrummor, kantklippning, snöröjning, ombeläggning mm) utförs av olika entreprenörer som anlitas.

Utöver det utförs vissa uppgifter för att vägen ska ”må bra” av oss själva.

Detta sker framför allt i samband med de s.k. ”Städdagarna” (även kända som ”Röjardagarna”) där en av uppgifterna är att ta ner mindre träd och sly längs vägarna (huvudsakligen där de gränsar till allmänningar).

För de delar av egen fastighet som gränsar mot väg har varje fastighetsägare inom Grundvik eget ansvar för att hålla rent enligt följande http://www.grundvik.net/rojning/

Skälen till det har som ni kan se dels med omvårdnad av vägen att göra och dels med trafiksäkerhet och framkomlighet för höga/breda fordon (även vintertid).

Nyttjande av vägen
Vägen har i normalfallet bärighetsklass BK2 men vid tidpunkter på året då bärigheten är begränsad, exempelvis vid tjällossning och längre regnperioder, kan tung trafik avlysas och vägen ”skyltas ned” till mer begränsad vikt.

Var uppmärksam runt detta, både för egen del och om ni anlitar entreprenörer, så att tidsplaner anpassas till sådana möjliga händelser.

När ni manövrerar på den belagda vägen undvik rattutslag vid stillastående så att vridskador undviks.

I Grundvik samsas vi om utrymmet på våra vägar. Det ska vara säkert för gående, löpande, cyklande barn och vuxna, bilar och djur. 

………………………………………………………………………………………………………………….

Notera att Transportstyrelsens bärighetsklass BK 2 gäller för vägarna.
Nedskyltning kan dock ske vid behov.

Målbild som styrelsen jobbar utefter

 • Vi kör försiktigt och visar hänsyn gentemot varandra.
 • Normal standard för gående, cykel, personbil samt övriga motorfordon som normalt trafikerar vägen.
 • Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
 • Vägen skall underhållas till lägst den standard som erfordras för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet.
 • Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är begränsad, t.ex. vid tjällossning eller längre regnperioder, skall tyngre trafik kunna avlysas.
 • Normal viktbegränsning enligt Transportstyrelsens bärighetsklass BK2, vid begränsad vikt gäller max 4 ton totalvikt.
 • Rekommenderad maximal hastighet för trafik på vägarna är 30 km/h.
 • Vägen är enfilig och möten mellan fordon sker i huvudsak vid mötesplatser.
 • Fungerande vattenavrinning från vägarna, dock anpassat till praktiska förutsättningar.
 • Växtligheten skall begränsas i möjligaste mån för att dels sol och vind kommer åt att torka ur vägkroppen och dels för att säkerställa fri sikt.
 • Bra förutsättningar för snöröjning av vägarna.

Uppdaterad: 2023-04-09