Vägsamfälligheten

Beläggningsarbetet på Grundviksvägen blev klart idag 27/4!

Detta innebär nu att vi den resterande delen av innevarande vecka helt bör undvika tunga transporter på sträckan Stenmoravägen – 100 m S Saxarvägen, och kommande veckor begränsa dessa så långt det är möjligt!

Då ytbeläggningen är ny och skör ytterligare en tid ber vi er vara aktsamma om den nybelagda vägsträckan, undvika att belasta vägkanterna och att göra stillastående ratt-/hjulrörelser under dom närmsta veckorna!

När ni kör sträckan välj gärna ”nya spår” så att hela ytan (utom själva
vägkanten) belastas något så när jämnt.

Om någon har stora/tunga transporter som ni har planerat genomföra och som är omöjliga att senarelägga är vi tacksamma om ni först kontaktar styrelsen på vagar@grundvik.net för diskussion om hur/när dessa är möjliga/lämpliga att genomföra.

Årstämma, 12 juni 14.30 plats Granliden, kallelse och övriga stämmodokument

Gsf Kallelse stämma 2020
Gsf Förvaltningsberättelse 2020
Gsf Årsredovisning 2020
Gsf Bokslut 2020
Gsf Revisionsberättelse 2020
Gsf Övergripande uhplan 2021-2023
Gsf Budget 2021
Gsf Debiteringslängd 2021
Gsf Motion
Gsf Motionssvar

I Grundvik samsas vi om utrymmet på våra vägar. Det ska vara säkert för gående, löpande, cyklande barn och vuxna, bilar och djur. 

………………………………………………………………………………………………………………….

Notera att Transportstyrelsens bärighetsklass BK 2 gäller för vägarna.
Nedskyltning kan dock ske vid behov.

Målbild som styrelsen jobbar utefter

 • Vi kör försiktigt och visar hänsyn gentemot varandra.
 • Normal standard för gående, cykel, personbil samt övriga motorfordon som normalt trafikerar vägen.
 • Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
 • Vägen skall underhållas till lägst den standard som erfordras för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet.
 • Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är begränsad, t.ex. vid tjällossning eller längre regnperioder, skall tyngre trafik kunna avlysas.
 • Normal viktbegränsning enligt Transportstyrelsens bärighetsklass BK2, vid begränsad vikt gäller max 4 ton totalvikt.
 • Rekommenderad maximal hastighet för trafik på vägarna är 30 km/h.
 • Vägen är enfilig och möten mellan fordon sker i huvudsak vid mötesplatser.
 • Fungerande vattenavrinning från vägarna, dock anpassat till praktiska förutsättningar.
 • Växtligheten skall begränsas i möjligaste mån för att dels sol och vind kommer åt att torka ur vägkroppen och dels för att säkerställa fri sikt.
 • Bra förutsättningar för snöröjning av vägarna.

Uppdaterad: 2021-04-28