Allmäningarna

Avsiktsförklaring för skötsel av allmänningarna inom Grundvik

Inom Grundvik har det bedrivits jordbruk under flera hundra år.
Ända fram till 1950-talet har åkermarken brukats och en stor del av övrig mark har använts som betesmark för djur.
Under 1930-talet styckades några av de första fastigheterna i Grundvik för fritidsändamål och marken har därefter succesivt förändrats från jordbruksmark till fritidsfastigheter.

De gemensamma ytorna ägs av Grundviks Villaägareförening och således är föreningens styrelse ansvarig för hur ytorna förvaltas.

I och med att jordbruket och djuren försvann från området har växtligheten tagit över på många delar av det som tidigare var öppna ängar, brukade åkrar, och kullar där får och kor tidigare gick och betade.

Nedan följer en översiktlig beskrivning för de olika områdenas karaktär från gränsen mot Linanäs i norr, till dess Grundviksvägen slutar i söder:

  • Soludden med allmänt bad, småbåtshamn och allmänna ytor
  • Grundviks Brygga, allmänt bad samt brygga för Waxholmsbolagets trafik
  • Åkrar och ängar kring Grundviks Gård
  • Skutviken med allmänt klippbad och öppen tallskog
  • Midsommaräng som ger möjlighet till festligheter och idrott
  • Bensviken som har flera småbåtshamnar och allmänna ytor
  • Grundviksvägen och dess anslutningsvägar
  • Ett flertal öppna ytor och gångvägar som sammanbinder fastigheterna

 

Föreningens styrelse har en ambition att hålla kvar ett öppet skärgårdslandskap

Det betyder att medlemmarna kontinuerligt måste gallra så att området inte växer igen och tappar sin ursprungliga karaktär. Styrelsen kallar till städdagar och samordnar aktiviteten där medlemmarna röjer allmänningar och diken i anslutning till vägarna. Detta sker varje vår och höst.

Föreningens medlemmar arbetar under städdagarna med att ta hand om växtligheten som vuxit till från föregående år, samt håller rent i diken och vägtrummor. Under många år har dock ett stort antal träd kunnat växa till sig på allmänningarna och är så stora att gallring och fällning kräver professionell kunskap. Föreningen behöver därför anlita yrkesmän för att gallra bland de större träden.

Alla medlemmar ska hålla rent utanför den egna fastigheten och det arbetet ska ske kontinuerligt.