Stadgar

Revideringen antagen 2015 04 25

§ 1. Firma

Föreningens firma är ”Grundviks Villaägareförening”.

§ 2. Ändamål

Föreningen har till ändamål:

 1. att förvalta allmänna platser och avsatt mark med tillhörande vattenområden inom Grundviks tomtområde, Ljusterö. Detta utgörs av den för fastigheter och allmänna platser avstyckade marken inom Grundvik 1:2, 1:3 och 1:4.
 2. att anlägga och ansvara för skötseln av området, i enlighet med skötselprogram av föreningen fattat beslut.
 3. att övervaka att medlemmarna uppfyller de förpliktelser gentemot föreningen, vilka åligger dem enligt denna stadga.
 4. att sammanföra medlemmarna till ett enigt och vänskapligt samarbete för främjandet av gemensamma intressen, liksom för nöje och trevnad.
 5. att i alla avseenden bevaka medlemmarnas gemensamma ekonomiska och andra intressen samt, då så behövs, föra deras talan utåt.

§ 3. Medlemsskap

 1. Medlemmar i föreningen är de personer, som enligt fastighetsregistret är ägare till fastigheter inom Grundviks tomtområde. I det fall en fastighet ägs av flera personer, ansvarar delägarna solidariskt för samtliga förpliktelser gentemot föreningen, och avgör själva vem av dem som röstar vid föreningsstämma. Varje fastighet representeras av en röst. Fastighetsägare från intilliggande områden kan inväljas som medlemmar av föreningens stämma. Föreningens stadga och andra föreskrifter ska gälla även för sådan medlem.
 2. Medlem är skyldig att till alla delar rätta sig efter föreningens stadgar, övriga föreskrifter och beslut.
 3. I avliden medlems ställe inträder dennes dödsbo i samtliga den avlidnes rättigheter och förpliktelser gentemot föreningen. För dödsbodelägarna gäller vad som stadgas för delägare i § 2 punkt 3.
 4. Föreningen kan till sina medlemmar upplåta båtplatser inom sitt strandområde genom särskilda båtklubbar/bryggföreningar, vilkas respektive stadga reglerar verksamheten. Endast föreningens medlemmar, som ej har skuld till föreningen, kan vara medlem i sådan båtklubb/bryggförening.
 5. Medlem, som utträder ur föreningen kan inte få tillbaka någon av de avgifter som erlagts eller annan del av föreningens tillgångar. För att återuppta sitt medlemskap, skall alla årsavgifter samt övriga avgifter som ej erlagts under tiden man ej varit medlem först erläggas. Därefter om styrelsen godkänner det kan medlemskapet återupptagas.
 6. Adressändring ska skriftligen anmälas till föreningens styrelse.

§ 4. Avgifter

 1. Medlem ska till föreningen för varje av denne enligt fastighetsregistret ägd fastighet erlägga årsavgift och övriga eventuellt beslutade avgifter. Medlem, som tillträder fastighet för vilken redan erlagts för året fastställda avgifter, erlägger endast eventuellt senare beslutade avgifter.
 2. Årsavgiften fastställs vid ordinarie årsstämma och betalas vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.
 3. Beslut om uttaxering av extra avgifter kan fattas på föreningsstämma med kvalificerad majoritet, dvs. det ska biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Extra avgifter får dock sammanlagt under ett och samma år inte uppgå till högre belopp än två gånger den årsavgift, som är fastställd för året ifråga.
 4. Medlem, vars fastighet inte varit representerad vid vår- eller höststädning, debiteras en avgift vars belopp fastställs av årsmötet i samband med att budgeten fastställs.
 5. Avgifter erläggs genom insättning på föreningens konto. Styrelsen får bestämma om påminnelseavgift för betalning som inte inkommit vid utlöpt betalningsfrist.

§ 5. Stämmor

 1. Årsstämma hålls senast den 30 april, på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.
 2. Extra stämma hålls på tid och plats som styrelsen beslutar, då styrelsen eller revisorerna så finner erforderligt, eller då minst en tiondel av antalet röstberättigade medlemmar gjort skriftlig framställning därom till styrelsen.

§ 6. Kallelse

Kallelse till stämma jämte föredragningslista utsändes skriftligt senast fjorton dagar före stämmans hållande till varje medlem under till styrelsen uppgiven adress.

§ 7. Dagordning

Vid årsstämma ska behandlas:

 1. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
 4. Val av två justeringsmän
 5. Föredragning av: a) styrelsens årsberättelse. b) revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av arvoden
 8. Inkomst- och utgiftsstat, fastställande av årsavgift
 9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen och två revisorer
 10. Val av valkommitté, en sammankallande och ytterligare minst en ledamot
 11. Frågor föranledda av styrelsebeslut eller motioner
 12. Övriga ärenden

 

§ 8. Motion och röstning

 1. Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari det år stämman ska hållas eller senast tidpunkt som meddelas av styrelsen
 2. Rösträtt tillkommer varje föreningsmedlem, som fullgjort förpliktelserna enligt föreningens stadgar och av föreningen fattade beslut. Delägare till fastighet äger tillsammans en röst. Medlem äger en röst, oavsett antalet av denne ägda fastigheter. Röstberättigad medlem får med stöd av skriftlig fullmakt utöva
  rösträtt för endast en icke närvarande röstberättigad medlem.
 3. All omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Val vid lika röstetal avgörs genom lottning.
 4. Beslut om ändring av föreningens stadgar, som fattas på årsstämma, ska antingen biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna eller av enkel röstövervikt vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. Övriga beslut fattas med enkel röstövervikt.
  Angående uttaxering av extra avgifter se § 4:4.
  Angående upplösning av föreningen se § 11.
 5. Beslut rörande föreningens ekonomi fattas på stämma endast i ärende, som upptagits å föredragningslista. (Undantag härifrån kan göras om stämman så beslutar).

§ 9. Styrelse

 1. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Österåker.
 2. Vid årsstämman väljs styrelsens ordförande för två(2) år och övriga ledamöter för två(2) år, om möjligt så att mandattiden blir förskjuten ett år för två eller tre av dessa ledamöter.
 3. Endast medlem eller medlems nära familjemedlem med anknytning till Grundvik får väljas till styrelseledamot. Anknytning avgör Årsstämman.
 4. Styrelsen konstituerar inom sig olika ansvarsområden. Vägsamfällighetens styrelse har rätt till en adjungerande plats i föreningens styrelse om det ej finns en och samma ordinarie ledamot i båda styrelserna. (Undantag härifrån kan göras om stämman så beslutar).
 5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när denne finner lämpligt eller när minst fyra ledamöter så begär.
 6. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
 7. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.
 8. Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Protokollen skall vara offentliga.

§ 10. Revision

 1. Föreningens räkenskaper avslutas den sista februari.
 2. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, samt avger rapport till årsstämman.
 3. Föreningens räkenskapshandlingar, protokoll och övriga handlingar, som belyser föreningens verksamhet, ska senast fyra veckor före den för årsstämman fastställda dagen vara överlämnade till revisorerna.

§ 11. Upplösning

Beslut angående föreningens upplösning ska fattas av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav en årsstämma, och vid varje tillfälle biträdas av minst 3/4 av de avgivna rösterna.
Träder föreningen i likvidation, ska eventuell uppkommen behållning överlämnas till den organisation, som må ha bildats för övertagande av föreningens uppgifter. I annat fall fördelas tillgångarna mellan de som är medlemmar vid tidpunkten för upplösningen.

§ 12. Allmänna bestämmelser

Bestämmelserna i gällande lag om ekonomiska föreningar ska i tillämpliga delar gälla för föreningen.

§ 13. Tvister

Tvister om föreningsangelägenheter, som kan uppstå mellan föreningen och styrelsen eller föreningsmedlem, eller mellan styrelsen och medlem, ska i första hand avgöras i domstol.
Tvister får även avgöras genom skiljedom enligt gällande lag om skiljemän om parterna är villiga att åta sig kostnaderna för detta.