Stadgar

Stadgar för Grundviks Villaägareförening

Slutgiltigt fastställda vid föreningsstämma 2021-06-12

§ 1. Firma
Föreningens firma är ”Grundviks Villaägareförening”

§ 2. Ändamål
Föreningen har till ändamål:
1. att förvalta allmänna platser och avsatt mark med tillhörande vattenområden inom Grundviks tomtområde, Ljusterö.
2. att anlägga och ansvara för skötseln av villaägareföreningens fastigheter, i enlighet med av föreningen fattat beslut.
3. att övervaka att medlemmarna uppfyller de förpliktelser gentemot föreningen, vilka åligger dem enligt denna stadga eller av styrelsen fattade beslut.
4. att sammanföra medlemmarna i syfte att främja gemensamma intressen
5. att i alla avseenden bevaka medlemmarnas gemensamma ekonomiska och andra intressen samt, då så behövs, föra deras talan utåt.

§ 3. Medlemsskap
1. Medlemskap i föreningen kan beviljas person (fysisk eller juridisk), som enligt fastighetsregistret är ägare till fastigheter inom Grundviks tomtområde. Stämman kan även bevilja medlemskap till person som enligt fastighetsregistret är ägare av en fastighet som ligger i direkt anslutning till Grundviks tomtområde. I det fall en fastighet ägs av flera personer, ansvarar delägarna solidariskt för samtliga förpliktelser gentemot föreningen, och avgör själva vem av dem som röstar vid föreningsstämma. Varje fastighet representerar en röst vid årsstämman.
2. Medlem är skyldig att till alla delar rätta sig efter föreningens stadgar, övriga föreskrifter och i behörig ordning fattade beslut.
3. I avliden medlems ställe inträder dennes dödsbo i samtliga den avlidnes rättigheter och förpliktelser gentemot föreningen.
4. Föreningen kan till sina medlemmar upplåta båtplatser inom sitt strandområde genom särskilda båtklubbar/bryggföreningar, vilkas respektive stadga reglerar verksamheten. Ta bort, kan ej uppställa detta krav
5. Medlem, som utträder ur föreningen kan inte få tillbaka någon av de avgifter som erlagts eller annan del av föreningens tillgångar.
6. Adressändring ska skriftligen anmälas till föreningens styrelse.

§ 4. Avgifter
1. Medlem ska till föreningen för varje av denne enligt fastighetsregistret ägd fastighet erlägga årsavgift och övriga eventuellt beslutade avgifter. Medlem, som tillträder fastighet för vilken redan erlagts för året fastställda avgifter, erlägger endast eventuellt senare beslutade avgifter.
2. Årsavgiften fastställs vid ordinarie årsstämma och betalas vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.
Stadgar för Grundviks Villaägareförening Slutgiltigt fastställda vid föreningsstämma 2021-06-12
3. Beslut om uttaxering av extra avgifter kan fattas på föreningsstämma med kvalificerad majoritet, dvs. det ska biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Extra avgifter får dock sammanlagt under ett och samma år inte uppgå till högre belopp än två gånger den årsavgift, som är fastställd för året ifråga.
4. Medlem, vars fastighet inte varit representerad vid vår- eller höststädning, debiteras en avgift vars belopp fastställs av årsmötet i samband med att budgeten fastställs.
5. Avgifter erläggs genom insättning på föreningens konto. Styrelsen får bestämma om påminnelseavgift för betalning som inte inkommit vid utlöpt betalningsfrist.

§ 5. Stämmor
1. Årsstämma hålls senast den 30 april, på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.
2. Extra stämma hålls på tid och plats som styrelsen beslutar, då styrelsen eller revisorerna så finner erforderligt, eller då minst en tiondel av antalet röstberättigade medlemmar gjort skriftlig framställning därom till styrelsen.

§ 6. Kallelse
Kallelse till stämma jämte föredragningslista utsändes skriftligt genom brev alternativt genom e-post senast fjorton dagar före stämmans hållande till varje medlem under till styrelsen uppgiven adress.

§ 7. Dagordning
Vid årsstämma ska behandlas:
1.   Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
2.   Fastställande av röstlängd
3.   Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
4.   Val av två justeringsmän
5.   Föredragning av: a) styrelsens årsberättelse. b) revisorernas berättelse
6.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.   Fastställande av arvoden
8.   Inkomst- och utgiftsstat, fastställande av årsavgift
9.   Val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt två revisorer
10. Val av valkommitté, en sammankallande och ytterligare minst en ledamot 
11.  Frågor föranledda av styrelsebeslut eller motioner
12.  Övriga ärenden

§ 8. Motion och röstning
1. Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari det år stämman ska hållas eller senast tidpunkt som meddelas av styrelsen
2. Rösträtt tillkommer varje föreningsmedlem, som fullgjort förpliktelserna enligt föreningens stadgar och av föreningen fattade beslut. Delägare till fastighet äger tillsammans en röst. Medlem äger en röst, oavsett antalet av denne ägda fastigheter. Röstberättigad medlem får med stöd av skriftlig fullmakt utöva rösträtt för endast en icke närvarande röstberättigad medlem.
3. All omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Val vid lika röstetal avgörs genom lottning.
4. Beslut om ändring av föreningens stadgar, som fattas på årsstämma, ska antingen biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna eller av enkel röstövervikt vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. Övriga beslut fattas med enkel röstövervikt.
Angående upplösning av föreningen se § 11.

§ 9. Styrelse
1. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Österåker.
2. Som styrelseledamot kan väljas, medlem i föreningen alternativt, maka, make, barn till medlem.
3. Vid årsstämman väljs styrelsens ledamöter för två (2) år, om möjligt så att mandattiden blir förskjuten ett år för två eller tre av dessa ledamöter.
4. Styrelsen konstituerar sig själv, utser ordförande och fördelar olika ansvarsområden mellan ledamöter. Vägsamfällighetens styrelse har rätt till en adjungerande plats i föreningens styrelse, om det ej finns en och samma ordinarie ledamot i båda styrelserna. (Undantag härifrån kan göras om stämman så beslutar).
5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när denne finner lämpligt eller när minst fyra ledamöter så begär.
6. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
7. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.
8. Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Protokollen skall vara offentliga.
9. En valberedning ska utses vid årsstämman med uppdrag att ska inför komman årsstämma förbereda ett förslag på nya ledamöter.

§ 10. Revision
1. Föreningens räkenskaper avslutas den sista december.
2. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, samt avger rapport till årsstämman.
3. Föreningens räkenskapshandlingar, protokoll och övriga handlingar, som belyser föreningens verksamhet, ska senast fyra veckor före den för årsstämman fastställda dagen vara överlämnade till revisorerna.

§ 11. Upplösning
Beslut angående föreningens upplösning ska fattas av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav en årsstämma, och vid varje tillfälle biträdas av minst 3/4 av de avgivna rösterna.
Träder föreningen i likvidation, ska eventuell uppkommen behållning överlämnas till den organisation, som må ha bildats för övertagande av föreningens uppgifter. I annat fall fördelas tillgångarna mellan de som är medlemmar vid tidpunkten för upplösningen.

§ 12. Allmänna bestämmelser
Bestämmelserna i gällande lag om ekonomiska föreningar ska i tillämpliga delar gälla för föreningen.

§ 13. Tvister
Tvister om föreningsangelägenheter, som kan uppstå mellan föreningen och styrelsen eller föreningsmedlem, eller mellan styrelsen och medlem, ska i första hand avgöras i domstol.